pacjenci

Poniżej prezentuejmy tekst oryginalny w języku angielskim:

 

SARS-CoV2 vaccines and other vaccinations for patients with rare liver diseases

 

Patients living with rare liver diseases are strongly encouraged to get vaccinated against COVID-19!

This includes patients with PBC, PSC, AIH, patients waiting for liver transplant and patients post-transplant.

The vaccines appear safe. Talk to your healthcare provider if you are worried or unsure.

 

The Corona pandemic has had an enormous impact on all of us including patients, doctors, other health care staff, as well as society at large. To our relief, most evidence suggests that the risks to patients with rare liver diseases of acquiring the infection, of suffering a severe course of infection, or even of dying from infection, is not particularly high. It is in fact, more like the risk to the general population. Therefore, in the past, ERN RARE-LIVER has urged patients and doctors not to change how they manage liver disease including immunosuppressive therapy as needed. We would reiterate this statement in view of current knowledge. However, new questions are now arising with regard to the Covid-19 vaccines that have arrived on the market or are soon coming. 


We wish to be just as clear about our assessment of the vaccines. From our perspective as doctors and as scientists looking after patients with rare liver diseases: We strongly hope you will take your chance to receive the vaccine, as per your local vaccine rollout! Vaccine availability will speed up rapidly in the coming months, and will offer a realistic chance to end the pandemic within this year.


Even though the mRNA-technology for developing vaccines is new in human vaccines, there is a lot of background knowledge on this technology, and experience from animal vaccines has shown us that this is an elegant new technology allowing faster development and faster production of vaccines than classical vaccines. The disadvantages of these vaccines are that they need to be applied twice with a three to four week interval, and that transporting them involves special cooling requirements. The side effects of these vaccines are very similar to the transient side effects we see with most other vaccines including influenza, and comprise local reactions such as pain in the upper arm for a couple of days and in some cases, fatigue, headache, a raised body temperature, and rarely even fever can occur, lasting one to three days. Like with all vaccines, a few cases of allergic reactions have been reported, but they have been confined to patients with a strong allergic predisposition – which is something entirely different from an autoimmune disease. Nonetheless, vaccinations should be given under appropriate medical supervision, as per common practice.

What is important to note is that these are not live vaccines, and so they are also safe for immunosuppressed patients. What’s more, there will be other vaccines, and again we are confident that they will be safe and effective when widely approved, such as the viral vector vaccines (e.g. the Oxford vaccine). These are also not live vaccines and can therefore be applied to immunocompromised patients.

At the same time, we would like to remind you that vaccines are generally a very powerful tool in preventing severe infections. Therefore, other recommended vaccinations for patients with chronic diseases and/or immunosuppression such as vaccination against influenza, pneumococcal vaccines or shingles vaccines, should be applied during the pandemic just as they should be applied during normal times. Talk to your doctor and protect your health by making use of these important medical advances.

Best wishes for a healthy and happy 2021,

Ansgar W. Lohse
Coordinator ERN RARE-LIVER

Professor of Medicine
Chairman of the I. Department of Medicine
(Gastroenterology, Hepatology, Infectious Diseases and Tropical Medicine)
University Medical Centre Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany

 

 

Nasze tłumaczenie:

 

Rekomendacje co do szczepionek na SARS - CoV2 i innych szczepień dla pacjentów z rzadkimi chorobami wątroby.

Pacjentom z rzadkimi chorobami wątroby jednoznacznie zaleca się szczepienie na COVID-19. Do tej grupy należy również zaliczyć pacjentów chorych na PBC, PSC, AIH a także czekających na przeszczep wątroby i pacjentów po przeszczepieniu.

Szczepionki te okazują się bezpieczne dla pacjentów. Proszę się skonsultować ze swoim lekarzem prowadzącym jeśli mają Państwo obawy lub wątpliwości.

Pandemia koronawirusa wywiera olbrzymi wpływ na nas wszystkich, a w tym, na pacjentów, lekarzy, personel medyczny w szerokim ujęciu. Jednakże, co jest pocieszające, większość przypadków pokazuje, że jeśli chodzi o pacjentów z rzadkimi chorobami wątroby, to ryzyko zakażenia się wirusem a także przebycia ostrej jego postaci lub nawet zgonu, nie jest szczególnie wysokie. Właściwie, odzwierciedla poziom ryzyka dla ogólnej populacji. Dlatego wcześniej Europejska Sieć Referencyjna ds. chorób rzadkich wątroby zalecała pacjentom oraz lekarzom by nie zmieniali sposobu leczenia, włącznie z terapią immunosupresyjną zgodnie ze wskazaniem. Dalej  podtrzymujemy  to stanowisko w świetle obecnej wiedzy. Jednakże pojawiają się nowe pytania w związku z dostępnymi na rynku  szczepionkami na Covid-19, jak i tymi zapowiadanymi.

Chcielibyśmy przedstawić naszą jasną i jednoznaczną ocenę tych szczepionek.

Z naszego punktu widzenia, jako lekarze i naukowcy opiekujący się pacjentami z rzadkimi chorobami wątroby, mamy ogromną nadzieję, że skorzystają Państwo z możliwości zaszczepienia się w momencie dostępności tejże szczepionki. Dostępność ta będzie coraz większa w nadchodzących miesiącach i stanowić będzie realną szansę na zwalczenie pandemii w ciągu tego roku.

Pomimo, że technologia mRNA używana do tworzenia szczepionek jest stosunkowo nowa w szczepionkach dla ludzi, dostępna jest szeroka wiedza naukowa co do tej technologii, a doświadczenia związane ze szczepionkami dla zwierząt pokazują, że jest to nowa, bardziej  wyrafinowana technologia, umożliwiająca szybszy proces wytworzenia oraz produkcji tych szczepionek w porównaniu do  klasycznych szczepionek. Wadami tych szczepionek jest to, że muszą być podawane w dwóch dawkach w odstępie trzech, czterech tygodni i że podlegają szczególnym wymogom co do temperatury chłodzenia podczas transportu. Skutki uboczne tych szczepionek są bardzo podobne do przejściowych skutków ubocznych innych szczepionek, w tym na grypę, i obejmują miejscowe reakcje, takie jak ból w górnej części ramienia przez kilka dni, a w niektórych przypadkach, zmęczenie, ból głowy, podwyższoną temperaturę ciała, a bardzo rzadko obserwuje się nawet gorączkę od jednego do trzech dni. Tak, jak w przypadku innych szczepionek, zaobserwowano kilka reakcji alergicznych, ale ograniczały się one do pacjentów z silnymi predyspozycjami alergicznymi, co jest zupełnie czymś innym z perspektywy chorób autoimmunologicznych. Niemniej, szczepionki powinne być podane pod odpowiednim nadzorem medycznym, zgodnie z powszechną praktyką.

To co należy zauważyć to fakt, że to nie są żywe szczepionki, zatem są one również bezpieczne dla pacjentów z upośledzoną odpornością. Co więcej, pojawią się kolejne szczepionki i znów, jesteśmy przekonani, że będą one bezpieczne i skuteczne po dopuszczeniu do szerokiego użycia, takie jak wektorowe szczepionki (np. szczepionka Oksfordzka). One również nie są żywymi szczepionkami, dlatego można je podawać pacjentom z obniżoną odpornością.

Jednocześnie, chcielibyśmy przypomnieć Państwu, że ogólnie szczepionki są bardzo skutecznym narzędziem w prewencji ciężkich zakażeń. Dlatego też inne, zalecane szczepionki dla pacjentów z chorobami przewlekłymi i/oraz na immunosupresji, takie jak szczepionki na grypę, pneumokoki lub półpasiec, powinny być stosowane zarówno podczas pandemii, jak i w czasach niepandemicznych. Prosimy o kontakt ze swoim lekarzem i ochronę swojego zdrowia dzięki tym istotnym postępom w dziedzinie medycyny.

Życzymy zdrowego i szczęśliwego 2021 roku,

Ansgar W. Lohse

Coordinator ERN RARE-LIVER

Professor of Medicine

Chairman of the I. Department of Medicine

(Gastroenterology, Hepatology, Infectious Diseases and Tropical Medicine)

University Medical Centre Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany